Karty usług - Urząd Gminy Boćki


Budownictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska (BGK)


1-BGK - lokalizacja inwestycji celu publicznego
2-BGK – podział nieruchomości,
3-BGK – rozgraniczenie nieruchomości
4-BGK – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
5-BGK – warunki zabudowy
6-BGK - działalność regulowana


Drogownictwo (Dr)


1-Dr – zezwolenie na usunięcie drzew
2-Dr – zajęcie pasa drogowego


Pomoc materialna (Fp)


1-Fp – przyznanie dodatku mieszkaniowego
2-Fp – stypendia


Działalność gospodarcza (EW)


1-EW – wpis do CEIDG
2-EW – zaświadczenie
3-EW – wykreślenie działalności
4-EW – wznowienie działalności
5-EW – zawieszenie działalności
6-EW – zmiana wpisu do CEIDG


Ewidencja ludności (Ob)


1-OB – udostępnianie danych osobowych
2-OB – wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
3-OB – wymeldowanie z pobytu stałego
4-OB – zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
5-OB – zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
6-OB – zaświadczenie z akt EL
7-OB – zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego cudzoziemca


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)


1-GOPS – świadczenia pomocy społecznej


Urząd Stanu Cywilnego (USC)


1-USC – odtwarzanie aktów stanu cywilnego
2-USC – nadanie dziecku nazwiska
3-USC – powrót do nazwiska rodowego
4-USC – uznanie dziecka
5-USC – akt urodzenia dziecka
6-USC – akt zgonu
7-USC – sprostowanie aktów stanu cywilnego
8-USC – transkrypcja aktu stanu cywilnego
9-USC – uznanie wyroku rozwodowego na terytorium UE
10-USC – uznanie wyroku rozwodowego poza terytorium UE
11-USC – uzupełnienie aktów stanu cywilnego
12-USC – dowód osobisty
13-USC – odpisy aktów stanu cywilnego
14-USC – utrata dowodu osobistego
15-USC – zawarcie małżeństwa za granicą
16-USC – zawarcie małżeństwa cywilnego z cudzoziemcem
17-USC – zawarcie małżeństwa cywilnego
18-USC – zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej
19-USC – zmiana imion i nazwisk


Wymiar podatków i opłat (FnP)


1-FnP – odroczenie płatności podatku
2-FnP – ulga inwestycyjna w podatku
3-FnP – ulga z tytułu kupna gruntów
4-FnP – umorzenie zaległości podatkowych
5-FnP – zaświadczenie o wielkości użytków rolnych
6-FnP – zgłoszenie obowiązku podatkowego
7-FnP – podatek od nieruchomości od osób prawnych
8-FnP – podatek od nieruchomości od osób fizycznych
9-FnP – podatek rolny od osób fizycznych
10-FnP – podatek rolny od osób prawnych
11-FnP – podatek leśny od osób fizycznych
12-FnP – zwrot podatku akcyzowego

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2013-02-14

Data modyfikacji: 2013-02-14

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2013-02-14